ÁSZF-Adatkezelési Nyilatkozat


 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
6. Az adatbiztonság követelménye
7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.


Rövid összefoglaló
·         Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
·         DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
·         Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
·         Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
·         Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri.
·         A személyes adatok törlését szintén a megadott elérhetőségen lehet kérni.

·         Az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel
·         az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
·         a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
·         az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel,
·         az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, szerződött adatfeldolgozók kivételével
·         az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatjuk.
·         Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik- online tréningek- mert alkalmi jellegűek.
Általános jogi közlemény
A jelen adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza Tóthné Bocsi Szilvia (üzemeltető, adatkezelő)– Lélektükör Önismereti Műhely oldalain a szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Lélektükör Önismereti Műhely- http://www.lelektukormuhely.hu  oldalán. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen közlemény bár mikori megváltoztatására. Kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő/Üzemeltetői adatok:
 • Cégnév: Tóthné Bocsi Szilvia e.v.
 • Székhely, Levelezési cím: Budapest,1171 Körömvirág u. 24.
 • Adószám63073575-1-42
 • Nyilvántartási szám: 4229719
  Kibocsájtó: Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala-okmányiroda
 • Statisztikai számjel: 63073575960223101
 • Tevékenységi körök:
  Asztrológia, spiritiszta szolgáltatás 960906
  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 855904
  Egyéb tanfolyami oktatás 855904
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség:  lelektukorszilvi@gmail.com
 • Honlap: http://www.lelektukormuhely.hu
 • Telefonos elérhetőség+36 30/8510853
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-138917/2018
 • Számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt.
   11600006-00000000-80453059
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Blogger- Google
Központ címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

Hírlevél szolgáltató (adatfeldolgozó): 
Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996 
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13


Számlázást végző cég (adatfeldolgozó): Billingo- Octonull Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Online elérhetőség: hello@billingo.hu

Adatkezelési alapelvek
Oldalunk számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Adatvédelmi koncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az adatkezelés célja
           Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, Direkt Marketing levelek, küldése által.
           Szolgáltatás rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, stb.), azaz ügyfél adatkezelés.
           A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
           Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.
Az adatkezelés időtartama
 • A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.
 • Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.
 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.
Az oldalon adatkezelést végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket oldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A oldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjtünk felhasználóinkról. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy az oldalon a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az oldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz az Üzemeltető és megbízottja:
-  Hírlevél szolgáltató ( adatfeldolgozó): ListaMester- BITHUSZÁROK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ,
-  Számlázást végző cég (adatfeldolgozó): Billingo- Octonull Kft. férhet hozzá.
Üzemeltető az oldal böngészése során rögzített technikai információkat (IP cím, látogatás időtartama, böngésző típusa, stb.) kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges szerverre történő „betörés” következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de az üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.
Az oldal látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
Az oldal látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.
Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a hírlevél feliratkozáshoz, a szolgáltatások igénybevételéhez, számlázáshoz már személyes adatok (név, email cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.
A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása
 • A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ha a felhasználó nem engedélyezi adatainak marketing célokra történő felhasználását, ezen írásban, vagy telefonon kijelentett kérését az Üzemeltető tiszteletben tartja és a megállapodottak szerint cselekszik.
 • A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó, a hírlevél alján található „adatok módosítása” linken keresztül maga is módosíthatja, helyesbítheti, vagy törölheti. Egyéb szolgáltatás után, pl. horoszkóp készítés, online tréning, kérheti adatai törlését. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
 • A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Üzemetető törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az-az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton a Bp. 1171 Körömvirág u. 24., címen vagy elektronikusan a lelektukorszilvi@gmail.com e-mail címen kérheti.
Kapcsolat, Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Üzemeltető ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.
Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.
Szolgáltatás fizetése
·         A weboldalon rendelhető szolgáltatások kifizetése, amennyiben ez online rendelés:
- online horoszkóp készítés
- online tréning
a megrendelés után kapott e-mailben található számlaszámra kell átutalnia a felhasználónak, 3 napon belül.
Számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt.
 11600006-00000000-80453059
Az összeg beérkezése után a szolgáltató (Tóthné Bocsi Szilvia e.v.) számlát állít ki, a megadott adatok (Név, lakcím) alapján, és azt e-mailben továbbítja a megrendelőnek.
Számlázást végző cég (adatfeldolgozó): Billingo- Octonull Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Online elérhetőség: hello@billingo.hu ,  https://www.billingo.hu/
·         Személyes szolgáltatás esetén:
- horoszkóp elemzés
- coaching
- családállítás
- csoportos tanfolyam
a fizetés készpénzben történik, melyről nyugtát, vagy számlát állít ki a szolgáltató.
Nyilatkozat érvényességének kezdete: Budapest. 2018. 02. 12.